Wedstrijdschema
Pauzeer achtergrond Activeer achtergrond

  

Contributie

Bij het lidmaatschap van Rood-Wit hoort een jaarlijkse contributie. Deze contributie-inkomsten vormen veruit de belangrijkste inkomstenbron voor de vereniging en wordt gebruikt om trainers, accommodatie en andere faciliteiten te bekostigen. Om die reden zijn duidelijke regels opgesteld voor het betalen van contributie. 

Betaling van de contributie via Club Connect
De contributie is van toepassing op een volledig seizoen; contributie voor een deel van een seizoen is niet mogelijk. Echter, ten behoeve van de wens van leden tot gespreide betaling, zal de automatische incasso plaatsvinden in meerdere termijnen via Club Connect. Clubcollect geeft opties tot spreiding van de factuur over de eerste helft van het seizoen (augustus-december). Indien geen keuze wordt gemaakt zal tot incasso wordenn overgegaan per eind juli.

Nieuwe leden zijn verplicht om bij het aangaan van hun lidmaatschap een machtiging tot automatische incasso af te geven. 

Voor de leden die geen machtiging tot automatisch incasso hebben afgegeven, zal de factuur voor het gehele bedrag inclusief de administratieve toeslag in juni worden verstuurd en betaalbaar zijn via Club Collect. 

Indien een lid voor eind mei zijn/haar volledige contributie nog niet heeft betaald, heeft het bestuur de mogelijkheid om maatregelen te treffen ten aanzien van het nieuwe seizoen. 


Zaal- en tophockey
Deelname aan zaalhockey is vrijwillig. De incasso van de zaalhockeycontributie zal plaatsvinden nadat de teamindelingen bekend zijn gemaakt medio november.
De eventuele tophockey toeslag zal in september/oktober worden afgeschreven.


Opzeggen
Opzegging dient conform statuten en huishoudelijk reglement schriftelijk vóór 1 mei van enig jaar plaats te vinden, middels het opzegformulier. Het Opzegformulier is op de website te vinden achter de inlogcode, onder 'Club' en vervolgens 'Opzegformulier'.

Wordt ná 1 mei opgezegd, dan is de contributie voor het volgend seizoen toch verschuldigd. 


Studentlidmaatschap
Om in aanmerking te komen voor een studentlidmaatschap dient jaarlijks vóór eind augustus een verzoek te worden ingediend bij het ledensecretariaat, door een kopie van een geldige OV-studentenkaart mee te sturen. Het studentlidmaatschap vervalt automatisch na elk seizoen, tenzij tijdig verlenging is aangevraagd, zoals hiervoor omschreven. 


Contributie 
Statuten en huishoudelijk reglement zijn op deze website opgenomen onder het hoofd 'documenten', nadat u heeft ingelogd. Aankomende leden kunnen deze opvragen bij de secretaris. 

Contributie seizoen 2022/2023 (in Euro)
Senioren / Veteranen: 433 euro
Studenten (in bezit van een geldige studenten-OV kaart): 344 euro
ABCD-jeugd: 479 euro
E-jeugd: 467 euro
F-jeugd: 392 euro
TumTum: 214 euro
Trainingsleden / Trimmers: 277 euro
Donateur: 65 

Entreegeld
Entree (van toepassing op jeugd, studenten, senioren en veteranen; niet op trainingsleden en trimmers): 183 euro

Tophockey
Tophockey-toeslag : 
ABCD1: 154,00 euro
BCD2: 80,00 euro
 
Zaalhockey (onderstaande indicatie contributie obv inschatting zaalhuur, kan eventueel nog wijzigen)
ABCD-jeugd zaalhockey (spelers selectieteams): 175,- euro 
ABCD-jeugd zaalhockey (spelers overige teams): 125,- euro 
E-jeugd zaalhockey (spelers overige teams): 85,- euro 
Jongste Jeugd zaalhockey: 30,- euro 

Deze tarieven zijn hoger dan voorgaande jaren. Onder andere de hogere huur van de zalen is hiervan de oorzaak ivm de hogere energiekosten.

Overig
Familiekorting (per lid vanaf 5e gezinslid op het zelfde adres): 50 Administratietoeslag, indien geen machtiging tot automatisch incasso is afgegeven: 15